Retro edice ponožek je tady! Protože...Retro je láska. Retro je nostalgie. Retro je in. Retro je životní styl.🔥

Obchodní podmínky

Internetový obchod (e-shop) www.jednoduse.art provozuje Ing. Denisa Netušilova, IČO: 14404311, se sídlem Sekaninova 550/40, Praha 2, 128 00.

Adresa pro elektronickou komunikaci: info@jednoduse.art

Telefon:  +420 728 843 095

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jednoduse.art (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo může objednat zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě - viz III. Zákaznický účet. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaná výše nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) nebo upřesnění či změnu podmínek dodání zboží nebo způsobu úhrady oproti kupní smlouvě.

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu doporučeno pečlivě zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Popř. je kupujícímu umožněno údaje měnit. Kupující tak má mj. možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a odstraňovat z elektronického nákupního košíku jednotlivé položky. Kupujícímu se zobrazí zejména všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží.

2.7. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT a zaplatit“. Stisknutím tohoto tlačítka tak souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném kupujícím.

2.9. Automatický systém prodávajícího neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Pokud kupující zadal chybnou elektronickou adresu kupujícího, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

2.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.11. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně složenkou.

 

III. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


3.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


3.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Za případné komplikace se omlouváme.

 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • kartou on-line prostřednictvím platební brány Shoptet Pay - platební metody Apple Pay, Google Pay (tento způsob je jediný možný pro nákupy s doručením na území Slovenské republiky);
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2202201977/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky čl. 2.5, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží. 

4.7. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží:

5.1.1. bylo-li upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

5.1.2. bylo-li po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;

5.1.3. bylo-li zboží dodáno v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.1.4. bylo-li dodaným zbožím zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a kupující tak porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, bez udání důvodu a to do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;

5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí;

5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu místa podnikání prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@jednoduse.artV odstoupení je kupující povinen uvést své jméno, příjmení, číslo objednávky, datum odeslání objednávky (datum nákupu) a své bankovní spojení.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení od kupní smlouvy odeslal prodávajícímu. Tzn., že se se zbožím v rámci 14 dnů můžete seznámit, a to pouze tak, jako byste se s ním obeznámili v kamenné prodejně. Během těchto 14 dnů nám dejte vědět, zda od smlouvy odstupujete. V den, kdy oznámíte, že od kupní smlouvy odstupujete, máte 14 dnů na to, vrátit zboží zpět k nám. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Kupující je povinen zaslat zboží buď přes přepravní společnost Zásilkovna a náš vratkový kód pro zpětné zásilky na místo Z-Point nebo vlastním výběrem dopravce, na vlastní náklady, na adresu místa podnikání JEDNODUŠE-Denisa Netušilová, Sekaninova 550/40, Praha 2, 128 00. Pokud pro vrácení využijete náš vratkový kód pro zpětné zásilky, na místě podání nic neplatíte, my Vám pouze z peněz za vrácené zboží odečteme 79 .

5.5. Dle čl. 5.4 tedy vyplývá, že náklady spojené s navrácením zboží v zákonné 14 denní lhůtě nese kupující, a to i v případě, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

5.6. Poté, co kupující vrátí zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu zboží odpovídajících nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží (to činí 79 Kč), a to bezhoto­vostně na účet určený kupujícím, jinak na účet, z něhož kupující uhradil kupní cenu zboží.

5.8. Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v článku 5.7 není povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.9. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy dle čl. 5.2 za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Kupující musí zboží vracet v takovém stavu, v jakém by ho testoval v kamenné prodejně. Ovšem v případě, že zboží prodávajícímu bude doručeno poškozené, opotřebené (jinak než způsobem nutným k obeznámení se se zbožím) nebo částečně spotřebované zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za škodu tímto způsobenu. Prodávající je v takovém případě oprávněn po Vás chtít náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku. Za poškození zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení zboží.

5.10. Jestliže kupující nakoupí za více jak 1300 Kč a vznikne nárok na dopravu zdarma, není prodávající povinen mu tuto výhodu zpětně uznat za předpokladu vrácení části zboží zpět prodávajícímu. Bude mu tedy účtována doprava zpětně. 

5.11. Pokud kupující uplatnil slevový kód poskytnutý prodávajícím (například 100 Kč na první nákup) a při vrácení části zboží nevznikne nárok na jeho uplatnění, znamená to, že kupující nesplnil podmínku uplatnění a prodávající není povinen mu tento kód uznat.

5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, jež jsou uvedeny v objednávce.

6.2. Zboží doručujeme jen na území České a Slovenské republiky, pokud se nedomluvíme individuálně jinak.

6.3. Zboží obvykle doručujeme do 5 pracovních dnů po připsání platby na náš účet prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna, a to buď do Z-Pointu, Z-Boxu, AlzaBoxu nebo přímo na Vaši adresu. Vyskytne-li se nějaký problém, ozveme se.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození či vady, neprodleně kontaktovat prodávajícího.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 podmínek, nemá to za následek porušení naší povinnosti Vám zboží doručit. Zároveň to, že zboží nepřevezmete, není odstoupení od smlouvy mezi námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení smlouvy. Pokud tuto povinnost porušíte, máme právo po Vás chtít náhradu škody. Tedy například uhradit vícenáklady spojené s marným doručením (a to třeba i opakovaným) nebo přiměřené náklady na skladování věci. Pokud se rozhodneme odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající dále oprávněn zařadit jej na seznam nespolehlivých kupujících (dále jen „blacklist“), přičemž všichni kupující zapsaní na blacklistu jsou v případě dalšího nákupu povinni zaplatit kupní cenu a náklady na dopravu předem bezhotovostně na účet prodávajícího.

6.6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které prodávající uváděl výslovně na webovém rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) a které je uvedeno v kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající na webovém rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

7.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

7.2.4. má dohodnuté příslušenství, balení, případně pokyny k použití, jsou-li zapotřebí;

7.2.5. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku či předloze;

7.2.6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil, nejde zboží pro tuto vlastnost reklamovat. Také nejde věc reklamovat pro vady, pro které byla zlevněna a my jsme Vás na tento důvod zlevnění předem upozornili.

7.4. Projeví-li se vada do 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží do 2 let od jeho převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.6. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.2, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu na info@jednoduse.art či dopisu na naši adresu JEDNODUŠE-Denisa Netušilová, Sekaninova 550/40, Praha 2, 128 00. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který tvoří přílohu obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.7. Má-li zboží vadu, máte následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
 • na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.

7.8. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.9. Dále máte právo na:

 • přiměřenou slevu z ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy,

jestliže:

 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.10. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

7.11. V případě, že jste si vadu na zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.12. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (např. u textilu skvrny od jídla či potu) nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

7.13. V případě textilu prodávající neodpovídá za vady na materiálu způsobené jeho nesprávným užíváním (odíráním, ošoupáním a používáním pro nevhodné účely), nesprávnou údržbou (přehnanou péčí, nevhodným čištěním, aplikací čistících prostředků ovlivňujících barevnou stálost, sušením sálavým teplem, v sušičce či fénem, vystavování slunci).

7.14. V případě plechových hrnků (plecháčků), jsou tyto produkty vyráběny v retro stylu a můžou nést známky nedokonalosti při zpracování. Na funkci to však nemá vliv a podtrhuje to retro styl.

7.15. U některých plecháčků byl proveden nástřik hydroglazurou. Hydroglazura je vysoce výkonná organická barva, na vodní bázi, která je nezávadná pro styk s potravinami a neobsahuje těžké kovy ani škodlivé látky. Může dojít k obarvení hydroglazury při styku s přírodními barvivy obsažených v tekutinách (čaje, káva aj...). U barvy dochází k procesu zrání (vytvrdnutí), proto doporučujeme prvních šest týdnů opatrnou manipulaci. Není 100% odolná proti mechanickému oděru, proto jí nedoporučujeme pro každodenní gastro provozy. Nejvhodnější pro udržení povrchu je ruční mytí. Nedoporučujeme mýt v myčkách na nádobí pro domácnost. Doporučená doba mytí je 150 sekund. Do koše v myčce umístíme tak, abychom zabránili mechanickému namáhání (náraz, dotek, poškrábání). Tvrdost vody 1,3-2,5 mmol/l. Teplota vody by neměla překročit 55°C. Používejte mycí a oplachové prostředky, které jsou vhodné.

7.16. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 • co je obsahem reklamace;
 • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.17. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.18. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je Vaší povinností nám původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme my.

7.19. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. 

7.20. V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 6 měsíců poté, co jej prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo kdykoli později. Na tento prodej se uplatní § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty 6 měsíců toto zboží zničit nebo vyhodit. 

7.21. Péče o výrobky vyrobené z polyesterových vláken či s přírodních vláken s příměsí polyesteru a odpovědnost za vady u těchto výrobků:

7.21.1. Polyesterové vlákno je vyrobeno z ropy a má několik podob. Zjednodušeně řečeno, jednotlivé filamenty jsou spřádány podobně jako přírodní vlákna do přízí a z nich se následně vyrábí textilie.

7.21.2. Vlákna mohou být různě modifikována, aby byla upravena jejich vlastnost. Obyčejně platí, že čím příjemnější je vlákno k nošení a čím více nám toho nabízí, tím zranitelnější zpravidla je. Pokud jsou polyesterová vlákna  přidávána jaké příměs k přírodnímu vláknu, dodají mu zpravidla větší pevnost, barevnou stálost, menší mačkavost apod. 

7.21.3 Oděrem, častým nošením, špatnou či přílišnou péčí se mohou filamenty poškozovat a tvořit, ve větší či menší míře nebo i vůbec, zatvrdlé shluky zatočených utržených vláken na povrchu textilie, tzv. žmolky. Vzniku žmolků  lze  předcházet dobrou péčí (vyhýbání se oděru a nadměrnému namáhání v jednom místě, praní naruby, vhodně voleným pracím prostředkům atd.). Pokud se žmolky přeci jen vyskytnou, lze je zpravidla lehce odstranit odžmolkovačem, který by v našem šatníku jistě neměl chybět, pokud chceme nosit věci z tohoto materiálu.  Žmolkování nelze považovat za vadu a nelze jej uplatnit jako vadu v reklamačním řízení, aniž by tato vada nebyla extrémní, tzn. tak silně se projevující, že by docházelo k rozvolnění vlákna, tvorbě děr v textilii a poškození pevnosti a funkčnosti výrobku.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel čl. 8.5 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

IX. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách nebo na kontakt uvedený na webových stránkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy info@jednoduse.art. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

12.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.5. Kupní smlouvu uzavíráme v českém jazyce, jak je již zmíněno v čl. 1.4.

12.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.7. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.8. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro vrácení a reklamaci zboží.

 

Formulář pro vrácení, reklamaci zboží ke stažení zde.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 7.11. 2023.

Zpět do obchodu